Home » News » English Club » Chương trình dạy tiếng Anh căn bản
9325995752_e4ecc539f2_o

Chương trình dạy tiếng Anh căn bản

Gửi cả nhà chương trình GVP (Grammar – Vocabulary – Pronunciation) của Infocus mềnh biên soạn trước đây:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bzz3xeGXGGoNfk5NdmZlN2xMblFMRlVLd3dHc2p3QUJHaENET3dOdVdYd0ZMdVN2WDVuVXM

Gồm:

Sách Ngữ pháp

Sách phát âm

Tổng hợp từ vựng

Video bổ trợ

Syllabus

About Nguyễn Hoàng Hiệp

Think big, aim high, start small, stay focus, move fast, act bold & never give up.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *